Prepravný poriadok

autobusovej dopravy podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).


1.1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu a zvieratá.

1.2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je TOMY Ružomberok, s. r. o., Lesná 2035/8, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 711 284, IČ DPH: SK2022316318.

1.3. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dopravu objednáva, a je povinná objednanú dopravu uhradiť. Môže mať poverenú osobu, ktorá organizuje cestujúcich, prípadne komunikuje s dopravcom alebo s vodičom o priebehu prepravy podľa dohodnutej zmluvy.

1.4. Cestujúcim je osoba, ktorá cestuje vo vozidle a využíva služby dopravcu poskytované na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom. Nemusí byť v zmluvnom vzťahu s dopravcom, ani nemusí mať povinnosť platby voči dopravcovi.

1.5. Preprava začína prvým pristavením vozidla na dohodnutom mieste v dohodnutom čase a končí ukončením poslednej jazdy podľa zmluvy. Pri viacdňovej preprave, preprava v každom dni začína prvým pristavením vozidla a končí ukončením jazdy v cieľovom mieste konkrétneho dňa. Medzi jednotlivými dňami prepravy je preprava prerušená, tento čas je považovaný za státie vozidla, nie za prepravu.

1.6. Státie vozidla je čas prepravy počas dňa, kedy vozidlo nejazdí, ale napríklad čaká na cestujúcich. Pri viacdňovej preprave sa za státie považuje aj čas medzi jednotlivými prepravami jednej zmluvy.

Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca príležitostnú autobusovú dopravu, osobitnú pravidelnú dopravu a taxislužbu. V každom prípade ide o prepravu uzavretej skupiny cestujúcich.

3.1. Príležitostná autobusová doprava a taxislužba sa uskutočňuje na základe vopred uzavretej zmluvy dopravcu s objednávateľom.

3.2. Pre zmluvné strany je prepravný poriadok dopravcu verejným návrhom na uzavretie zmluvy o preprave osôb. Ak sa zmluvné strany vopred nedohodnú inak, všetky náležitosti tohto prepravného poriadku platia pre všetky zmluvné strany.

3.3. Zmluva sa uzatvára písomne, spravidla minimálne 14 dní pred začatím vnútroštátnej prepravy a minimálne 30 dní pred začatím zahraničnej prepravy.

3.4. K uzavretiu zmluvy dochádza písomným potvrdením dopravcu prijatej písomnej objednávky, najčastejšie emailovou formou, prípadne podpísaním štandardnej zmluvy o preprave osôb, potvrdenou podpismi zmluvných strán. Vo výnimočných prípadoch po akceptácii dopravcu môže byť objednávka ústna alebo telefonická.

3.5. Objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje o preprave:

 • počet prepravovaných osôb,
 • dátum, presný čas a miesto pristavenia vozidla,
 • cieľové miesto prepravy, prípadne iné požadované zastávky s odhadovaným časom čakania,
 • dátum, približný čas a miesto ukončenia prepravy,
 • účel prepravy (poznávací zájazd, pobytový zájazd, pracovná cesta, pútnický zájazd, školský výlet, preprava svadobných hostí, prípadne iný),
 • špeciálne požiadavky - napríklad preferovaná trasa, nadmerná batožina, počet osôb ZŤP cestujúcich s invalidným vozíkom a podobne.

3.6. Autobus s vodičom sa prenajíma na vopred zmluvne vymedzený čas, avšak na max. 12 hodín denne, ak nie je vopred dohodnuté inak.

3.7. Objednávka musí zároveň obsahovať všetky fakturačné údaje objednávateľa a kontaktnú osobu s uvedením čísla telefónu. V prípade právnickej osoby musí obsahovať presný názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené) a podpis štatutárneho zástupcu. V prípade fyzickej osoby musí objednávka obsahovať celé meno a adresu trvalého pobytu objednávateľa.

3.8. Objednávka sa posiela elektronicky na emailovú adresu dopravcu a dopravca odošle elektronicky podpísanú faktúru za prepravu emailovou formou na emailovú adresu, z ktorej prišla objednávka.

3.9. Prípadné zmeny obsahu uzavretej zmluvy zo strany objednávateľa sú možné len po dohode s dopravcom.

3.10. Vodič pri realizovaní objednanej prepravy je povinný dodržiavať zákonom stanovené predpisy a z tohto dôvodu môže urobiť nevyhnutné opatrenia. O týchto opatreniach je vodič povinný informovať cestujúcich alebo objednávateľa prepravy alebo jeho zástupcu. Najčastejšie to môže byť prestávka prerušením jazdy na 45 minút alebo priebeh prepravy prispôsobiť tak, aby bol dodržaný vopred dohodnutý čas prenájmu vozidla.

3.11. Od zmluvy o preprave osôb v príležitostnej autobusovej doprave a taxislužbe je možné odstúpiť:

 • ak sa zmluvné strany na tom písomne dohodnú,
 • v prípade, ak odpadne potreba dohodnutej prepravy je objednávateľ povinný bezodkladne informovať dopravcu písomnou formou. Ak odvolaná doprava vyžadovala určitú prípravu a táto bola vykonaná, je objednávateľ povinný dopravcovi uhradiť vzniknuté výdavky, ktoré s danou prepravou súvisia. Prípravou sa rozumie aj pristavenie vozidla na dohodnuté miesto začiatku prepravy. Pri odstúpení objednávateľa od dohodnutej prepravy mu je dopravca oprávnený účtovať storno z dohodnutej alebo predpokladanej ceny za danú prepravu nasledovne:
  • pri odstúpení od zmluvy do 30 dní pred termínom dopravy 10 %,
  • pri odstúpení od zmluvy do 14 dní pred termínom prepravy 25%,
  • pri odstúpení od zmluvy do 5 dní pred termínom prepravy 50%,
 • ak nebude včas uhradená prípadná zálohová faktúra dopravcovi,
 • ak dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli dopravcu, schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú dopravu. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi objednávateľovi.

4.1. Povinnosti dopravcu:

 • prevádzkovať dopravu podľa zákonom stanovených predpisov súvisiacich s uvedenou dopravou,
 • prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú všetky zákonom stanovené oprávnenia na vedenie daného typu vozidla,
 • používať vozidlá v zákonom predpísanom technickom stave,
 • pristaviť vozidlo s dohodnutou kapacitou a vybavením v dohodnutý dátum a čas na dohodnutom mieste a byť pripravený zrealizovať dohodnutú prepravu osôb,
 • starať sa o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej a cestovnej batožiny,
 • ostatné povinnosti vyplývajúceho z tohto prepravného poriadku.

4.2. Práva dopravcu:

 • prepraviť v rámci dohodnutej dopravy len taký počet osôb a batožiny, ktoré dovoľuje kapacita vozidla, preprava stojacich cestujúcich je zakázaná,
 • požadovať od objednávateľa úhradu cestovného na základe vystavenej faktúry,
 • prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu odmietnuť prepravu cestujúceho alebo vylúčiť cestujúceho a jeho batožinu z prepravy ak porušuje akúkoľvek povinnosť cestujúceho podľa tohto prepravného poriadku,
 • na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného dopravcu,
 • ostatné práva vyplývajúce z tohto prepravného poriadku.

5.1. Povinnosť objednávateľa:

 • zabezpečiť informovanie cestujúceho s jeho právami a povinnosťami, v prípade nedodržania ich povinností zjednať nápravu priamo vo vozidle a prípadne upozorniť cestujúceho na možnosť jeho vylúčenia z prepravy,
 • zabezpečiť, aby všetci cestujúci boli vždy v dohodnutých časoch a na dohodnutých miestach pripravení na odchod vozidla, aby sa neprekročil celkový vymedzený čas prepravy,
 • zabezpečiť potrebné opatrenia ak preprava osôb podlieha konaniu podľa osobitných predpisov (napríklad colných, vízových a iných) ak sa konanie týka prepravovaných osôb, zabezpečiť ich prítomnosť a súčinnosť,
 • pri viacdňovej preprave zabezpečiť vodičovi alebo vodičom primerané ubytovanie a stravovanie, ak nie je dohodnuté inak,
 • uhradiť v dohodnutom termíne faktúru dopravcovi za jeho služby, najneskôr však do 10 dní od vystavenia faktúry. Platí pre autobusovú dopravu aj taxislužbu,
 • nahradiť dopravcovi prípadné škody spôsobené cestujúcim,
 • ostatné povinnosti vyplývajúce z tohto prepravného poriadku.

5.2. Práva objednávateľa:

 • na poskytnutie prepravy osôb a batožiny podľa zmluvy,
 • ostatné práva vyplývajúce z tohto prepravného poriadku.

6.1. Povinnosti cestujúceho:

 • po nastúpení do vozidla rešpektovať pokyny vodiča, osádky vozidla a po uložení príručnej batožiny a zaujatí svojho miesta sa pripútať bezpečnostným pásom na sedadle. Cestujúci je povinný byť pripútaný bezpečnostným pásom až do úplného zastavenia vozidla a otvorenia dverí vozidla vodičom. Pokiaľ cestujúci kedykoľvek počas jazdy opustí svoje sedadlo, koná tak na vlastné riziko s vedomím, že jeho povinnosťou je byť pripútaný po celú dobu jazdy vozidla,
 • uložiť príručnú batožinu vo vozidle podľa tohto prepravného poriadku,
 • správať sa tak, aby svojim správaním nenarúšal bezpečnú a plynulú dopravu a neobťažoval vodiča, osádku vozidla a ostatných cestujúcich,
 • správať sa tak, aby svojim správaním neohrozoval bezpečnosť, zdravie a život vodiča, osádky vozidla a ostatných cestujúcich,
 • správať sa tak, aby svojim správaním neznečisťoval a nepoškodzoval vozidlo dopravcu ani cudziu batožinu,
 • udržiavať čistotu a poriadok vo vozidle,
 • mať vždy pri sebe platný cestovný doklad, na vyzvanie vodiča alebo inej oprávnenej osoby preukázať svoju totožnosť,
 • ostatné povinnosti vyplývajúce z tohto prepravného poriadku.

6.2. Cestujúcemu nie je dovolené:

 • nastupovať do vozidla v hrubo znečistenej obuvi, alebo v inak nevhodnej obuvi, napríklad v lyžiarkach a podobne,
 • vkladať cestovnú alebo nadrozmernú batožinu na iné miesto, ako na miesto na to určené, bez súhlasu vodiča,
 • zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a v priestoroch určených na pohyb osôb,
 • prihovárať sa vodičovi, alebo inak vyrušovať vodiča počas jazdy,
 • počas jazdy si vypnúť bezpečnostný pás, opustiť svoje miesto ani sa pohybovať po vozidle,
 • fajčenie vo vozidle a v blízkosti vstupných dverí,
 • jedenie vo vozidle,
 • užívanie omamných a psychotropných látok a nadmerné užívanie alkoholických látok vo vozidle alebo bezprostredne pred a počas prepravy,
 • pískať, spievať, hlučne sa správať, alebo hrať na hudobnom nástroji, prípadne púšťať reprodukovanú hudbu, reč,
 • bezdôvodne uvádzať do činnosti návestné zariadenia vo vozidle, vrátane otvárania dverí,
 • neoprávnene manipulovať so zariadením a príslušenstvom vozidla, napríklad otváranie odkladacích priestorov v okolí pracoviska vodiča, chladničky, kávovaru, batožinových priestorov ani iných priestorov vozidla ktoré nie sú určené na používanie cestujúcimi,
 • opierať akékoľvek predmety (napr. športovú výstroj) o vozidlo,
 • čokoľvek z vozidla vyhadzovať.

6.3. Práva cestujúceho:

 • na bezpečnú, pohodlnú a včas vykonanú prepravu podľa zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom,
 • na prepravu príručnej a cestovnej batožiny podľa tohto prepravného poriadku,
 • na sedadlo vybavené bezpečnostným pásom,
 • požadovať od dopravcu, alebo osádky vozidla informácie o danej preprave, podmienkach prepravy, prepravnom poriadku,
 • ostatné práva vyplývajúce z tohto prepravného poriadku.

7.1. Osobitné práva majú pri preprave zdravotne a telesne postihnuté osoby a držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S a ich sprievodcovia. Osoby s osobitnými právami sú povinní sa na vyzvanie vodiča preukázať príslušným preukazmi.

7.2. Osobám s osobitnými právami je umožnené, aby mohli mať so sebou asistenčného alebo vodiaceho psa, ktorý musí mať predpísané dokumenty a označenie. Táto osoba je povinná zabezpečiť, aby pes bol počas celej prepravy v jeho tesnej blízkosti, a to buď na cestujúcom alebo na podlahe vozidla a neohrozí a neobmedzí vodiča ani ostatných cestujúcich, neznečistí alebo nepoškodí vozidlo.

7.3. Cestujúci s osobitnými právami majú nárok na prepravu invalidného vozíka, ktorý sa prepravuje ako cestovná batožina.

7.4. Dopravca ani vodič nezabezpečuje asistenčné služby pre osoby s osobitnými právami.

8.1. Cestujúci má právo na prepravu príručnej a cestovnej batožiny predpísaných rozmerov a je povinný postupovať pri preprave batožiny podľa pokynov vodiča a prevádzkových možností dopravcu.

8.2. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, prípadne inými všeobecne záväznými predpismi, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

8.3. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (alebo zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z vozidla odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn vodiča alebo inej oprávnenej osoby, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej prepravy bez nároku na kompenzáciu za prepravné.

8.4. Z prepravy sú vylúčené:

 • predmety, ktoré svojim charakterom (zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne) môžu znepríjemňovať prepravu vodičovi, osádke vozidla alebo ostatným cestujúcim,
 • predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, poškodiť alebo znečistiť ostatných cestujúcich alebo vozidlo,
 • predmety, ktoré sú ľahko zápalné a výbuchom nebezpečné ako napr. pyrotechnika, horľaviny, benzín, propán-butánové fľaše a podobne,
 • predmety, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi,
 • zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície počas výkonu služby,
 • akékoľvek zvieratá, s výnimkou vodiaceho a asistenčného psa za podmienok uvedených v tomto prepravnom poriadku,
 • preprava zásielok.

8.5. Vodič má právo rozhodnúť, či sa batožina cestujúceho bude prepravovať ako príručná alebo ako cestovná batožina.

8.6. Preprava príručnej batožiny:

 • príručná batožina je batožina, ktorú má právo si cestujúci zobrať so sebou do vozidla a mať pri sebe počas celej prepravy. Ide predovšetkým o svoje doklady, lieky pre svoju potrebu počas prepravy, pitie a iné predmety spríjemňujúce prepravu ako napríklad mobilný telefón, noviny, časopisy, podušky a podobne,
 • cestujúci je povinný si príručnú batožinu uložiť do priehradky nad svoje sedadlo resp. pod sedadlo a to takým spôsobom, aby nemohla ohroziť výkon a bezpečnosť vodiča, osádky vozidla a cestujúcich, neobmedzovala voľný pohyb vozidlom, neblokovala únikové východy, neznečisťovala alebo nepoškodzovala vozidlo ani batožinu ostatných cestujúcich a nikomu nebola na ťarchu,
 • príručná batožina by nemala prekračovať rozmery 20 x 30 x 40 cm a váhu 5 kg,
 • cestujúci nesie za prepravu svojej príručnej batožiny zodpovednosť od začiatku až po koniec prepravy. Za stratu, poškodenie ani odcudzenie nezodpovedá vodič, osádka vozidla ani dopravca.

8.7. Preprava cestovnej batožiny:

 • za cestovnú batožinu sa považuje batožina, ktorá sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať,
 • cestujúci je povinný označiť svoju prepravovanú cestovnú batožinu svojim menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu a telefónnym číslom,
 • ak vodič rozhodne, že sa batožina cestujúceho bude prepravovať ako cestovná batožina, cestujúci je povinný vodiča upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe,
 • v cestovnej batožine sa nedoporučuje prepravovať ceniny, doklady, elektroniku a krehké alebo cenné veci. Dopravca nezodpovedá za poškodenie obsahu batožiny,
 • cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc a je zodpovedný za batožinu až do doby fyzického odovzdania batožiny do rúk vodiča a jej uloženia v batožinovom priestore vozidla,
 • cestujúci je zodpovedný za spätné naloženie batožiny pri colnej kontrole,
 • ukladať a vykladať batožinu z batožinového priestoru, prívesného vozíka alebo skiboxu môže cestujúci len so súhlasom vodiča,
 • cestovná batožina by nemala prekračovať rozmery 20 x 50 x 80 a váhu 10 kg, pri výraznejšej odchýlke niektorého z parametrov sa batožina môže považovať za nadrozmernú,
 • nadrozmernú batožinu je objednávateľ povinný nahlásiť pri uzatváraní zmluvy, za takúto batožinu sa považuje cestovná batožina väčších parametrov ako stanovuje tento prepravný poriadok, ďalej lyže, snowboardy, bicykle, hudobné nástroje, rekvizity folklórnych súborov a podobne,
 • pri preprave takého množstva batožiny, ktoré presahujú možnosti objednaného vozidla, si dopravca vyhradzuje právo prednostne naložiť zložený detský kočík a invalidný vozík prepravovaného cestujúceho.

8.8. Cestujúci je povinný po skončení prepravy (v danom dni) si bezodkladne prevziať všetku svoju batožinu a prepravované veci.

8.9. V prípade, že batožina zostane vo vozidle mimo času prepravy, vodič ani dopravca za túto batožinu nezodpovedajú.

8.10. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť preukázanú cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 100 € za 1 kus cestovnej batožiny. Dopravca nezodpovedá za poškodenie batožiny za situácie dopravcom neovplyvniteľnými okolnosťami a konaním tretích osôb.

8.11. Za zabudnuté veci dopravca ani vodič nezodpovedá. Veci, ktoré vodič po ukončení prepravy vo vozidle nájde, odovzdá dopravcovi. Dopravca ich po dobu minimálne 14 dní uskladní. Ak o tieto veci neprejaví majiteľ v uvedenej lehote záujem, dopravca je oprávnený ich zlikvidovať. Veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze, môže vodič alebo dopravca zlikvidovať bez dodržania uvedenej lehoty uskladnenia. Nájdenú batožinu označenú telefonickým kontaktom na majiteľa, nahlási dopravca priamo majiteľovi batožiny.

9.1. Podľa tohto prepravného poriadku sa mimoriadnou udalosťou rozumie najmä:

 • dopravná nehoda, porucha, požiar vozidla alebo vo vozidle, poškodenie vozidla alebo jeho príslušenstva,
 • úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozené zdravie alebo život vodiča, osádky vozidla alebo cestujúceho,
 • za mimoriadnu udalosť sa ďalej rozumie aj odcudzenie vozidla alebo iná udalosť, na základe ktorej je nepredpokladané prerušenie prepravy na dlhšie než 60 minút.

9.2. Pri mimoriadnych udalostiach je vodič povinný:

 • zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti,
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností nevyhnutnú pomoc cestujúcim ohrozeným mimoriadnou udalosťou, privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 • postarať sa o bezpečnosť cestujúcich a vykonať iné opatrenia na ochranu ich zdravia a majetku.

9.3. Pri mimoriadnych udalostiach je cestujúci povinný:

 • upozorniť vodiča ak zistí skutočnosť, že je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie iných cestujúcich alebo vznik inej mimoriadnej udalosti,
 • pomáhať vodičovi vozidla pri jeho povinnostiach pri mimoriadnych udalostiach ak nie je ohrozené jeho zdravie alebo život mimoriadnou udalosťou,
 • ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu alebo inému poškodeniu zdravia alebo ku škode na vozidle, jeho príslušenstve alebo na majetku dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

9.4. Dopravca zabezpečí náhradnú prepravu pre cestujúcich do miesta cieľa prepravy ak je zjavné, že vozidlo dopravcu pre nepojazdnosť vozidla alebo odcudzenie nebude môcť v preprave pokračovať.

Reklamujúci si uplatňuje svoju reklamáciu v súvislosti s prepravou bezodkladne u dopravcu, najneskôr však do 14 dní od ukončenia prepravy resp. od kedy sa preprava mala vykonať. Po tejto dobe nárok na reklamáciu zaniká. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví. Reklamácia musí obsahovať aké práva sa uplatňujú, ako vznikli, čím boli porušené a o akú kompenzáciu sa dožaduje reklamujúci. Ak reklamácia neobsahuje povinné náležitosti, dopravca najneskôr do 14 dní vyzve reklamujúceho, aby v uvedenej lehote doplnil náležitosti reklamácie. Ak tak reklamujúci urobí, platí, že reklamácia bola podaná včas. V opačnom prípade sa reklamácie odmieta. Dopravca má povinnosť do 30 dní od prijatej reklamácie informovať reklamujúceho o prijatí resp. odmietnutí reklamácie. Reklamácia sa spravidla podáva písomne emailovou formou. Ústnu reklamáciu musí spísať dopravcom oprávnená osoba a reklamujúci je povinný ju podpísať.

11.1. Tie podmienky prepravy a súvisiace vzťahy, ktoré tento prepravný poriadok neupravuje, sa v sporných prípadoch riadia Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a právnymi predpismi v oblasti cestnej dopravy.

11.2. Tento prepravný poriadok a jeho prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.


v Ružomberku, dňa 01.02.2019

Tomáš Vrana, konateľ