Ochrana osobných údajov (GDPR)

Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.


TOMY Ružomberok, s. r. o.
Lesná 2035/8
034 01 Ružomberok
IČO: 36711284
Spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18366/L

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom akejkoľvek komunikácie, v ktorej nám poskytujete tieto údaje. Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné: Meno/názov spoločnosti, telefónne číslo, email, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí našich služieb a následnej fakturácii.
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou poskytnutia týchto údajov orgánom štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Uchovávanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po nevyhnutnú dobu.

V rámci ochrany Vašich osobných údajov máte predovšetkým tieto práva:

  • právo na informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom,
  • právo na opravu, zmenu, obmedzenie spracovania, vymazanie Vašich osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na email tomy@tomy.sk alebo poštou na uvedenú poštovú adresu,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne spracúvané.